shuffle

Aliases:
Usage
@SoundWave shuffle

Shuffles the queue